RÅ 1994 not 112

Not 112. Ansökan av Milaim M. m.fl. om återställande av försutten tid i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. -

Statens invandrarverk avslog den 5 augusti 1993 ansökningar

av Milaim M., Selime M. och deras fyra barn om

uppehållstillstånd m.m. De avvisades enligt 4 kap. 1 §

första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Beslutet

delgavs Milaim och Selime M. den 24 augusti 1993. I en till

Invandrarverket i december 1993 inkommen skrivelse

överklagade de beslutet. I beslut den 2 december 1993

avvisade Invandrarverket skrivelsen med hänvisning till att

den kommit in efter det att tiden för överklagande gått ut. - Milaim S., Selime S. och barnen yrkade att den försuttna

tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den 5 augusti 1993 skulle återställas. Till stöd för sin ansökan anförde de bl.a. att deras tidigare ombud trots anmodan underlåtit att överklaga i rätt tid. De åberopade också vissa senare ingivna handlingar till styrkande av försummelse från ombudets sida. - Regeringsrätten (1994-02-24, M. Sjöberg, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet har inte visats att det föreligger omständigheter som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-02-16, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST