RÅ 1994 not 118

Ansökan av Mikael K. om återställande av försutten tid i mål ang. körkort

Not 118. Ansökan av Mikael K. om återställande av försutten tid i mål ang. körkort. - Länsrätten i Örebro län

återkallade i dom den 8 november 1993 Mikael K:s körkort

och körkortstillstånd. Han fick del av domen den 9 november

1993. Hans överklagande kom in till länsrätten den 1 december 1993. Länsrätten avvisade i beslut den 2 december 1993 överklagandet eftersom det kommit in för sent. - Mikael K. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom. - Till stöd för sin ansökan anförde han bl.a. följande. Besvären upprättades av honom själv. Han postade besvären i sådan tid att dessa med normal postgång skulle ha varit länsrätten tillhanda senast den 30 november 1993 eller i vart fall denna dag ha avskiljts för länsrättens räkning. Han måste därför anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot länsrättens dom. - Han gav in en skrivelse i vilken hans moder intygade att ett brev med överklagandet postats i Kumla den 29 november 1993 i god tid före tömningen kl. 18.00. - Regeringsrätten (1994-02-25, M. Sjöberg, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Mikael K. anfört till stöd för sin ansökan utgör inte skäl att återställa den försuttna besvärstiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-02-15, Clementz)

*REGI

*INST