RÅ 1994 not 121

Undantagsförmån eller egendomslivränta? (förmån av låg hyra i ett av köparen uppfört lägenhetshotell)

Not 121. Överklagande av Joy S. ang. eftertaxering för inkomst för 1984-1987. - Länsskattemyndigheten yrkade att Joy S. skulle eftertaxeras för vart och ett av taxeringsåren 1984-1988 för inkomst av tjänst med 31 095 kr, avseende undantagsförmån som förbehållits vid fastighetsförsäljning. - Länsrätten i Stockholms län (1990-11-01, ordf, Jonsson): Begreppet undantagsförmån innebär att vid överlåtelse av en fastighet bibehåller den förutvarande ägaren för sin räkning något av fastighetens ekonomiska värde under form av vissa honom eller annan tillförsäkrade förmåner. - Av handlingarna i målet framgår att Joy S. sålt fastigheterna Strandbo 1 och 2 i Borgholms kommun till Borgholms vånings- och konferenshotell samt att hon förbehållit sig rätten att mot en ersättning av 500 kr årligen under 15 år disponera en viss lägenhet i hotellbyggnad som planerades att uppföras på fastigheten. Den försålda byggnaden har således rivits och ersatts med ett hotell. - Länsrätten finner mot bakgrund av vad som framkommit i målet att Joy S:s nyttjanderätt till den i köpeavtalet nämnda lägenheten är att jämställa med

undantagsförmån. - Enligt rättspraxis skall värdet av

förmånen tas upp till beskattning i takt med att förmånen

utbetalas. Enligt 31 § taxeringslagen är undantagsförmån

skattepliktig under inkomstslaget tjänst. - Joy S. har inte

i avlämnade deklarationer för taxeringsåren 1984-1988

redovisat förmån av hyresbillig bostad. - Med hänsyn till

vad som framkommit i målet finner länsrätten att

förutsättningar föreligger för eftertaxering enligt 114 §

taxeringslagen för inkomst av tjänst med 31 095 kr för vart

och ett av taxeringsåren 1984-1988. - Taxeringsåren 1984,

1985 och 1987 har Joy S. medgivits extra avdrag för nedsatt

skatteförmåga med 8 200 kr, 12 600 kr resp. 21 900 kr.

Extra avdrag bestäms med hänsyn till storleken av till

statlig inkomstskatt taxerad inkomst. Då Joy S:s taxerade

inkomster rätteligen skulle ha varit 31 000 kr högre än

åsatta taxeringar kan extra avdrag för taxeringsåren 1984

och 1985 inte medges. För taxeringsår 1987 medges extra

avdrag med 3 100 kr. - Länsrätten åsätter Joy S.

eftertaxering i Stockholms kommun, Johannes församling

enligt följande (beloppen här uteslutna). - I besvär yrkade

Joy S. att kammarrätten skulle undanröja eftertaxeringarna. - Kammarrätten i Stockholm (1991-05-24, Bergh, Bonnert, Rempler): Utmärkande för en undantagsförmån är att den alltid är knuten till en fastighetsöverlåtelse och avser viss rätt till nyttjande eller avkastning av fastigheten. Utmärkande för undantagsförmånen är vidare att rättigheten som belastar fastigheten inte kan utvidgas i efterhand. - Genom köpeavtalet den 9 december 1971 fick Joy S. vid fastighetsförsäljning rätt att under 15 år eller till den 14 januari 1987 disponera viss lägenhet för en mycket låg

hyra. Denna rätt utgör på grund av sättet för sin tillkomst

och sitt innehåll en undantagsförmån. Värdet därav skall

upptas som inkomst av tjänst. - Joy S. upptog inte värdet

av undantagsförmånen i självdeklarationerna för

ifrågavarande taxeringar. Hon har härvid lämnat oriktig

uppgift för taxeringsåren 1984, 1985, 1986 och 1987.

Förutsättningar för eftertaxering föreligger därför. Tvist

föreligger ej om skäligheten av de belopp som

skattemyndigheten har yrkat. - Beträffande taxeringsåret

1988 föreligger ingen undantagsförmån även om Joy S. fått

bo hyresbilligt utan stöd av köpeavtalet. Skattemyndigheten

har således inte anfört omständigheter som visar att Joy S.

för detta år lämnat oriktig uppgift. Förutsättning för

eftertaxeringen saknas därför. - Kammarrätten undanröjer

med ändring av länsrättens dom eftertaxeringen för 1988 och

lämnar besvären avseende eftertaxeringarna för 1984, 1985,

1986 och 1987 utan bifall. - Joy S. fullföljde sin talan. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till besvären och gjorde alternativt gällande att den aktuella förmånen skulle anses utgöra egendomslivränta. - Regeringsrätten (1994-02-25, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Joy S. sålde 1971 två tomter i Borgholms kommun för en köpeskilling om 300 000 kr och förbehöll sig därvid rätten att under 15 år mot en årlig hyra om 500 kr få disponera en lägenhet i den hotellbyggnad som köparen sedermera uppförde på tomterna. Under de år varom i målet är fråga har en marknadsmässig hyra för lägenheten av köparen uppskattats till 31 595 kr per år. Joy S. har för ettvart av åren 1984-1987 av länsrätten och kammarrätten eftertaxerats såsom för undantagsförmån för en taxerad inkomst om 31 100 kr. - Den förmån som Joy S. vid köpet förbehöll sig i form av en rätt att mot starkt reducerad hyra disponera hyresrätten till en lägenhet i den hotellbyggnad som köparen avsåg att uppföra är inte att betrakta som en undantagsförmån. Beskattning skall således inte ske på den av kammarrätten angivna grunden. - Med hänsyn till den tid förmånen fastställts att utgå och omständigheterna i övrigt skall förmånen i stället betraktas som livränta eller därmed jämförligt vederlag på grund av avyttring av egendom (egendomslivränta). Eftersom fastighetsförsäljningen ägt rum före den 1 juli 1984 skall de bestämmelser i 31 och 32 §§kommunalskattelagen som gällde intill nämnda dag tillämpas i målet (se övergångsbestämmelserna i SFS 1984:498). Enligt dessa bestämmelser skulle en förmån i form av egendomslivränta

beskattas som inkomst av tjänst allteftersom den åtnjutits.

Joy S. skall eftertaxeras för förmånen för de aktuella

åren. Om beloppens storlek råder inte tvist. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom innehåller. (fd III 1994-02-09, Hoffstedt)

*REGI

*INST