RÅ 1994 not 122

Kontraritet (dom ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen gick ej klaganden emot)

Not 122. Överklagande av Socialnämnden i Enköpings kommun och Olavi S. ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Länsrätten i Uppsala län (1993-02-05, ordf. Tiger) biföll delvis Olavi S:s överklagande av ett beslut av Socialnämnden i Enköpings kommun angående ekonomiskt bistånd för skuldsanering. - I besvär yrkade socialnämnden att länsrättens dom skulle undanröjas. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-14, Wennerholm, Widebäck, Rosenlund) ändrade inte länsrättens dom. - I Regeringsrätten fullföljde nämnden sin talan, medan Olavi S. yrkade ytterligare bistånd. - Regeringsrätten (1994-02-25, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling), som i särskild sammansättning vägrade prövningstillstånd med anledning av socialnämndens talan, yttrade vidare: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller att talan mot kammarrätts beslut får föras av den som beslutet angår om beslutet har gått honom emot. Olavi S. har inte överklagat länsrättens dom till kammarrätten. Kammarrättens dom, som innebar att länsrättens dom inte ändrades, kan vid sådant förhållande inte anses ha gått honom emot. Hans talan skall därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Olavi S:s överklagande. (fd III 1994-02-10, Klint)

*REGI

*INST