RÅ 1994 not 125

Not 125. Besvär i särskild ordning av Göran L. ang.

eftertaxering för 1983 för inkomst. - Länsrätten i

Kammarrätten i Göteborg

Älvsborgs län (1987-05-04) eftertaxerade Göran L. för 1983 för 12 400 kr avseende vissa icke bokförda kundfordringar. - Göran L. överklagade länsrättens dom och yrkade att eftertaxeringarna skulle undanröjas. Göran L. anförde bl.a. följande. Under sommaren 1991 hade han gått igenom bokföringen noggrant. Han hade därvid kunnat konstatera att taxeringsrevisionen utförts på ett otillräckligt sätt. Såväl Eva S. vid länsstyrelsen som Svante E. vid skatteförvaltningen hade när de påstod att medel

tillgodoförts företagsledaren, endast gjort en hänvisning

till det föregående året. Detta kunde ej godtas.

Skattemyndigheten hade inte visat vilka kundinbetalningar

eller kundfakturor som avsågs. Den, som hade ansvarat för

bokföringen i Borås Lift AB vid ifrågavarande tillfälle,

hade påstått att det inte fanns någon möjlighet att

kundfakturor inbokats men inte avräknats. I vilket fall som

helst hade det funnits kostnader på 13 014 kr, vilka

översteg det vid revisionen framtagna beloppet på

12 417 kr, som inte hade beaktats. Sistnämnda belopp kunde

därför inte ha kommit företagsledaren till godo. -

Kammarrätten i Göteborg (1991-12-17, Nordbeck, Edström, Nyström): Av handlingarna framgår att Göran L. fick del av länsrättens dom den 7 augusti 1987. Överklagandet kom in till kammarrätten den 21 januari 1991 och således för sent för att kunna tas upp till prövning i ordinär ordning. - Göran L. kan inte anses ha visat att förutsättningarna föreligger för att i särskild ordning överklaga länsrättens dom. - Kammarrätten avvisar Göran L:s överklagande. - Göran L. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. - Riksskatteverket bestred ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1994-02-28, Wahlgren, Voss, Wadell, Ragnemalm): Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd II 1994-02-16, Karlsson)

*REGI

*INST