RÅ 1994 not 129

Överklagande av Fariba T. ang. utbyte av utländskt körkort. - Länsstyrelsen i Malmöhus län (1992-05-05) avslog en ansökan av Fariba T. om utbyte av ett iranskt körkort mot ett svenskt

Not 129. Överklagande av Fariba T. ang. utbyte av utländskt körkort. - Länsstyrelsen i Malmöhus län (1992-05-05) avslog en ansökan av Fariba T. om utbyte av ett iranskt körkort mot ett svenskt. - Fariba T. överklagade. Hon anförde bl.a. att hade skickat två körkort, ett original och en kopia, till länsstyrelsen. Troligen hade hon först skickat in originalkörkortet. - Kammarrätten i Göteborg (1992-09-15, Nordbeck, Edström, Grankvist): Enligt 7 § förordningen (1981:96) om godkännande och byte av utländska körkort får ett sådant körkort bytas ut mot ett motsvarande svenskt körkort under förutsättning att det utländska körkortet gäller i Sverige. För att ett utländskt körkort skall gälla i Sverige krävs enligt 2 § samma förordning bl.a. att det inte är ogiltigt i det land där det utfärdats. Till en ansökan om utbyte av körkort skall fogas bl.a. det utländska körkortet eller en utredning som styrker sökandens körkortsinnehav. - De båda körkort som Fariba T. har gett in har undersöks av Statens kriminaltekniska laboratorium som uttalat att det ena körkortet var falskt och att det inte kunde avgöras om det andra körkortet var äkta. - Enligt kammarrättens mening framgår det inte av utredningen att Fariba T. har ett körkort som är giltigt i Iran. Hennes ansökan om utbyte kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Fariba T. fullföljde sin talan. Hon vidhöll att det för utbyte ingivna originalkörkortet var äkta och åberopade som stöd härför ett till Regeringsrätten ingivet intyg utfärdat av den

iranska ambassaden i Stockholm. - Regeringsrätten

(1994-03-01, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt det till

Regeringsrätten ingivna intyget hade Fariba T. vid tiden

för ansökningen om utbyte av det utländska körkortet ett i

Iran gällande körkort nr 1274037 utfärdat den 21 april 1985

och giltigt till den 21 april 1995. - Med hänsyn till den

utredning Fariba T. numera förebragt i målet samt till

omständigheterna i övrigt finns anledning till förnyad

prövning av frågan om hon hade ett i Iran giltigt körkort

när ansökningen om utbyte gjordes. Hennes ansökan om utbyte

av körkort bör därför prövas på nytt av länsstyrelsen. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver

kammarrättens dom och Länsstyrelsens i Malmöhus län beslut

den 5 maj 1992, diarienummer nummer 6402 238/91, samt visar

målet åter till länsstyrelsen för ny behandling. (fd III 1994-02-09, Noring)

*REGI

*INST