RÅ 1994 not 136

Not 136. Ansökan av Carlsson & Olsson Arkitektkontor AB om återställande av försutten tid för att överklaga en dom

ang. avgiftstillägg, m.m. - I beslut den 23 augusti 1993

avvisade Kammarrätten i Göteborg Carlsson & Olsson

Arkitektkontor AB:s överklagande av en dom av kammarrätten

ang. avgiftstillägg enligt lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare. Som motivering anfördes

att överklagandet kommit in för sent. - I ansökningen

yrkade bolaget att dess överklagande av kammarrättens dom

skulle tas upp till prövning. Till stöd för yrkandet

anfördes att bolaget fått del av domen under en period då

personal avskedats på grund av arbetsbrist och den

kvarvarande personalen blivit hårdare ansträngd på grund av

krav från uppdragsgivare. Vidare framhölls att tiden för

överklagande infallit mitt i semestermånaden. -

Regeringsrätten (1994-03-03, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets överklagande av kammarrättens dom har kommit in för sent. Det finns därför inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - Vad bolaget anfört i Regeringsrätten får anses innefatta ett yrkande om återställande av försutten tid. Någon omständighet som bör föranleda att den försuttna tiden återställs har emellertid inte visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår yrkandet om återställande av försutten tid. (fd III 1994-02-15, Perttu)

*REGI

*INST