RÅ 1994 not 14

Bifall (felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär) / Felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär (bifall)

Not 14. Ansökan av Ingemar och Barbro L. om återställande av försutten tid för att överklaga socialnämnds beslut om barnomsorg. - Med anledning av en skrivelse från Ingemar och Barbro L. beslöt Socialnämnden i Götene kommun den 26 augusti 1991 att vidhålla ett tidigare fattat beslut om stängning av barnomsorgsverksamheten en dag under hösten 1991. - I en till länsstyrelsen ställd och till socialnämnden ingiven skrivelse överklagade Ingemar och Barbro L. beslutet. Skrivelsen överlämnades till Länsrätten i Skaraborgs län, som den 15 oktober 1991 avvisade besvären och överlämnade målet till kammarrätten, eftersom socialnämndens beslut gällde en fråga som skulle prövas i den för kommunalbesvär föreskrivna ordningen. - Kammarrätten i Göteborg avvisade besvären genom beslut den 19 november 1991 eftersom de inkommit efter utgången av den för kommunalbesvär gällande besvärstiden. - I Regeringsrätten fullföljde Ingemar och Barbro L. sin talan med begäran att prövningstillstånd skulle meddelas. De ansökte också om återställande av den försuttna tiden för att överklaga socialnämndens beslut. Till stöd för ansökningen anfördes i huvudsak följande. De fick den 11 september 1991 del av socialnämndens beslut med en besvärshänvisning enligt vilken överklagande skulle göras hos länsstyrelsen. Överklagandet skulle enligt besvärshänvisningen ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från dagen för delgivning av beslutet. - Regeringsrätten (1994-01-12, Voss, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Av handlingarna i ärendet får anses framgå att makarna L. delgivits socialnämndens beslut med en besvärshänvisning enligt vilken de kunde överklaga nämndens beslut till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då de tagit del av beslutet. Härigenom har makarna L. blivit vilseledda i frågan om hur överklagande rätteligen skulle ske. De får därför anses ha haft giltig ursäkt för att inte överklaga i rätt ordning. På grund härav bör den försuttna tiden för att hos kammarrätten överklaga socialnämndens beslut återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten återställer den försuttna besvärstiden och visar målet åter till Kammarrätten i Göteborg, som har att uppta makarna L:s överklagande såsom en i rätt tid mot socialnämndens beslut förd klandertalan. (fd I 1993-12-20, Lundgren)

*REGI

*INST