RÅ 1994 not 143

Avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats (tillräcklig tidsvinst vid färd med bil))

Not 143. Överklagande av Agneta G. ang. inkomsttaxering 1985. - I besvär över taxeringsnämndens beslut yrkade Agneta G. avdrag för bilkostnader avseende resor mellan bostaden och arbetet. - Länsrätten i Östergötlands län (1990-02-06, ordf. Hellerstedt): För att avdrag för kostnad för resa med egen bil mellan bostad och arbetsplats skall kunna medges, erfordras att det klart framgår, att den skattskyldige regelmässigt gör en tidsvinst om minst två timmar jämfört med om allmänt kommunikationsmedel utnyttjas. - För att det skall kunna anses att Agneta G. regelmässigt uppnått den stipulerade tidsvinsten är det avgörande - vilket parterna också synes vara överens om - om hon de dagar under vår- och höstterminen 1984 som hon började lektionerna kl. 08.05, kunnat ta tåget från Linköping kl. 07.15 med ankomst Norrköping kl. 07.47 och ändå hinna till första lektionen. Vad Agneta G. härvidlag anfört om tågförseningar kan inte påverka denna bedömning, eftersom de knappast kan ha varit så frekventa så att frågan om "regelmässigt" påverkats. Taxeringsintendenten hävdar att avståndet mellan järnvägsstationen och skolan är ca en kilometer och att Agneta G. kan gå den på drygt tio minuter. Hon skulle då vara i skolan ca fem minuter före lektionen. Agneta G. anser för sin del att sträckan är något längre och eftersom hon måste gå vägen över lärarrummet för att hämta det material som hon behöver för första lektionen, så skulle hon komma för sent. Avgörande är således om Agneta G. hinner att gå till skolan, hämta material där och infinna sig i tid till lektionen på

10 minuter. I målet är inte påstått att Agneta G. skulle ha

några fysiska svårigheter att förflytta sig till fots.

Länsrätten anser därför och med hänsyn till det ringa

gångavståndet att hon, även om Agneta G. är något kortväxt,

utan större svårigheter borde hinna detta. Detta

ställningstagande innebär att de dagar lektionerna började

kl. 8.05 uppnår Agneta G. inte tidsvinsten om två timmar.

Detta gäller på vårterminen tisdag, onsdag och torsdag och

på höstterminen tisdag och torsdag. Detta medför att på

vårterminen uppkommer tidsvinst endast på måndagar och på

höstterminen på onsdagar och fredagar. Detta kan inte anses

innebära en regelmässig tidsvinst och det yrkade avdraget

kan därför inte medges. - Agneta G. vidhöll sitt yrkande. - Kammarrätten i Jönköping (1991-05-29, Dahlborn, Hansson; Gårdmark skiljaktig): Avdrag för kostnader för resa med egen bil till och från arbetet medges enligt punkt 4 till 33 § kommunalskattelagen under förutsättning bl.a. att det av omständigheterna klart framgår att användandet av egen

bil regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar i

jämförelse med allmänt kommunikationsmedel. - Kammarrätten

gör liksom länsrätten den bedömningen att Agneta G. måste

anses ha erforderlig tid att ta sig till arbetet med början

kl 08.05, om hon åker med det tåg som avgår från Linköping

kl. 07.15 och ankommer till Norrköping kl. 07.47. Hon

uppnår därför under dessa dagar inte den erforderliga

tidsvinsten om två timmar per dag. Detsamma gäller på

måndagarna under höstterminen, när tåget med avgångstid

kl. 11.15 ger henne 23 minuter tillgodo att förflytta sig

från järnvägsstationen till skolan. Under återstående

arbetsdagar gör Agneta G. vid resa med egen bil en

tidsvinst om två timmar per dag, eller sålunda under

vårterminen i ca 25 procent av antalet arbetsdagar och

under höstterminen i ca 40 procent. Av utredningar framgår

således inte klart att Agneta G. vid användande av egen bil

regelmässigt gör en erforderlig tidsvinst. Avdrag för resa

med egen bil kan därför inte medges. - Kammarrätten lämnar

överklagandet utan bifall. - Agneta G. fullföljde sin

talan. - Riksskatteverket bestred bifall till besvären. -

Regeringsrätten (1994-03-08, Wahlgren, Voss, Wadell,

B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (KL) i dess lydelse vid 1985 års

taxering äger skattskyldig rätt till avdrag för skälig

kostnad för resor till och från arbetsplatsen där denna

varit belägen på sådant avstånd från hans bostad att han

behövt anlita och även anlitat särskilt fortskaffningsmedel. Om avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplatsen uppgår till minst fem kilometer och det klart framgår att användandet av egen bil för resa till och från arbetsplatsen regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar i jämförelse med allmänt kommunikationsmedel medges enligt punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 33 § KL avdrag för kostnader för resa med egen bil. Avdraget skall bestämmas enligt schablon på grundval av genomsnittliga kostnader för mindre bil och med hänsyn till de kostnader som direkt är beroende av körd vägsträcka (milbundna kostnader). Riksskatteverket har bemyndigats meddela föreskrifter i ämnet. För taxeringsår 1985 uppgår avdraget till 10:20 kr för varje körd mil t.o.m. 1 000 mil per år och för körsträckor därutöver 6:50 kr för varje mil (RSV Dt 1984:15). Avdrag för

kostnader för resor till och från arbetsplatsen medges

enligt sista stycket av anvisningspunkten bara för den del

av kostnaderna som överstiger 1 000 kr under beskattningsåret. - Agneta G. har i sin deklaration yrkat

avdrag för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats

med sammanlagt 12 188 kr efter reducering av kostnaderna

med 1 000 kr. Hon redovisade en sammanlagd inkomst av

tjänst med 88 969 kr. Av handlingarna i målet framgår

vidare att Agneta G. under 1984 varit bosatt i Linköping

och tjänstgjort som lärare vid en skola vid Kristinagatan 22 i Norrköping, belägen ca en kilometer från järnvägsstationen. Agneta G. har börjat sin tjänstgöring kl. 08.05 tre dagar i veckan under vårterminen och två dagar i veckan under höstterminen. - Vid bedömningen av om det är möjligt för Agneta G. att åka med tåget som skall ankomma till Norrköping kl. 07.47 och därvid hinna i tid till sitt arbete de dagar hon börjar tjänstgöringen kl. 08.05 bör följande beaktas. Den gångtid om 18 minuter som Agneta G. haft för att förflytta sig den ca en kilometer långa vägen från stationen till skolan i stadstrafik är i och för sig knapp. Härtill kommer att Agneta G:s uppgifter om risken för tågförseningar är

beaktansvärda. Förutom gångtiden får det också anses

befogat att vid tidsvinstberäkningen beakta att viss tid

går åt för att Agneta G. efter ankomsten till skolan skall

hinna förbereda sig för undervisningen, t.ex. för att i

lärarrum hämta undervisningsmaterial m.m. Det får vidare

med hänsyn till att Agneta G. är lärare anses föreligga

särskilda krav på att hon kommer i tid till tjänstgöringens

början. - Agneta G. får mot bakgrund av det anförda anses

ha varit nödsakad att vid den aktuella tjänstgöringen - om

hon inte företog resan med bil - resa med ett tidigare tåg.

Härigenom framgår klart att användandet av bil regelmässigt

medfört en tidsvinst på minst två timmar för Agneta G.

Hennes talan skall därför bifallas och inkomsten av tjänst

bestämmas i enlighet med deklarationen till 88 969 kr. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och fastställer Agneta G:s inkomsttaxering 1985 till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd II 1994-02-10, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST