RÅ 1994 not 144

Kammarrätts avvisningsbeslut upphävt enär tidigare meddelad dom utkvitterats av annan än klaganden

Not 144. Överklagande av Daniel S. ang. återbetalning av studiemedel. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade i beslut den 25 november 1992 Daniel S:s överklagande av kammarrättens dom den 14 augusti 1992 i mål nr 3924-1992. Kammarrätten motiverade beslutet med att Daniel S., som av kammarrätten angivits ha blivit delgiven domen den 6 oktober 1992, kommit in med sina besvär efter besvärstidens utgång. - Daniel S. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och hemställde om anstånd med återbetalning av studiemedelskulden. Daniel S. anförde bl.a. att det inte varit han personligen utan en granne som den 6 oktober 1992 mottagit kammarrättens dom. Grannen hade lämnat försändelsen med domen till honom den 27 oktober och dagen därpå hade han postat överklagandet. Han hänvisade till kvittenserna på mottagningsbevisen. - Regeringsrätten (1994-03-08, Wahlgren, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrättens dom den 14 augusti 1992 har sänts i en rekommenderad försändelse med mottagningsbevis och med föreskrift att försändelsen får kvitteras ut endast av adressaten personligen. Såvitt framgår av handlingarna i målet har kammarrättens dom på detta sätt vid tre tillfällen sänts till Daniel S. Samtliga försändelser har å Daniel S:s vägnar såvitt kan utläsas av mottagningsbevisen utkvitterats av annan person. - Med hänsyn till omständigheterna får vad Daniel S. uppgett i Regeringsrätten tagas för gott. Vid sådant förhållande hade besvärstiden ännu inte löpt ut när Daniel S:s skrivelse med besvär över kammarrättens dom inkom till kammarrätten. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas och dessa besvär handläggas av Regeringsrätten såsom rättidiga. - Skäl för prövningstillstånd föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av kammarrättens avvisningsbeslut förordnar Regeringsrätten att Daniel S:s besvärsskrivelse beträffande kammarrättens dom skall upptas till handläggning. - Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd. Kammarrättens dom den 14 augusti 1992 står därför fast. (fd II 1994-03-01, Sundberg)

*REGI

*INST