RÅ 1994 not 148

Not 148. Ansökan av Källbackens Konditori AB om

återställande av försutten tid för att överklaga en dom

ang. utdömande av vite, m.m. - Länsrätten i Kronobergs län

förpliktade genom dom den 22 oktober 1993 - med bifall till

en ansökan från Yrkesinspektionen - Källbackens Konditori AB att till staten utge ett förelagt vite om 200 000 kr. Bolaget fick del av domen den 19 november 1993. Den sista dagen för överklagande var därför den 10 december 1993. Domen överklagades inte inom föreskriven tid. - I ansökningen yrkade bolaget att den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom den 22 oktober 1993 skulle återställas. Bolaget begärde vidare att Regeringsrätten skulle förordna att vidare åtgärder för verkställighet av länsrättens dom inte fick företas. Till stöd för ansökningen anförde bolaget bl.a att bolagets dåvarande ställföreträdare och enda ordinarie styrelseledamot Lars L. avlidit den 8 december 1993. - Regeringsrätten (1994-03-10, Björne, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna får bolaget anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att överklaga länsrättens dom. Den försuttna tiden för att överklaga domen bör därför återställas. - En dom om utdömande av vite kan verkställas endast om den är lagakraftvunnen. Eftersom den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom i enlighet med det sagda skall återställas och domen därmed förlorar sin laga kraft, saknar Regeringsrätten anledning att särskilt pröva frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten återställer den försuttna tiden och

förordnar att bolaget har rätt att överklaga Länsrättens i

Kronobergs län dom den 22 oktober 1993 inom tre veckor från

den dag bolaget fått del av Regeringsrättens beslut. -

Regeringsrätten avvisar inhibitionsyrkandet. (fd III

1994-02-23, Clementz)

*REGI

*INST