RÅ 1994 not 152

Överklagande har avvisats enär klaganden inte följt föreläggande att inkomma med en egenhändigt undertecknad besvärshandling

Not 152. Överklagande av Christer F. ang. auktorisation som bilskrotare. - I dom den 22 september 1992 avgjorde Kammarrätten i Jönköping ett mål ang. auktorisation som bilskrotare. - Christer F. yrkade ändring i kammarrättens dom. - Regeringsrätten (1994-03-11, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Christer F. inkom till Regeringsrätten med en besvärsskrivelse som inte var egenhändigt undertecknad. Han förelades därför av Regeringsrätten genom beslut i protokoll den 14 september 1993 att senast inom en månad från det att beslutet delgivits honom inkomma med en egenhändigt undertecknad besvärshandling vid påföljd att hans talan annars kunde komma att avvisas. - Christer F., som delgivits beslutet den 9 november 1993, har inte följt föreläggandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-02-23, Hallner)

*REGI

*INST