RÅ 1994 not 153

Tidpunkt för delgivning när domen kvitterats ut av släkting

Not 153. Överklagande av Bo R.-B. ang. inkomsttaxering 1989. - Länsrätten i Stockholms län meddelade den 3 juni 1992 dom i mål avseende Bo R.-B:s inkomsttaxering 1989. Länsrätten sände domen till Bo R.-B. i Kalifornien i brev med mottagningsbevis. Brevet från länsrätten utlämnades den 10 juni 1992 till Martin T. B. som bekräftade detta på mottagningsbeviset. Överklagande från Bo R.-B. kom in till länsrätten den 12 augusti 1992. I beslut den 13 augusti 1992 avvisade länsrätten överklagandet eftersom det kommit in till länsrätten för sent. Bo R.-B. överklagade länsrättens beslut till Kammarrätten i Stockholm. I beslut den 6 oktober 1992 ändrade kammarrätten inte länsrättens avvisningsbeslut. - Bo R.-B. yrkade att hans talan mot länsrättens dom skulle prövas. Han anförde bl.a. följande. Han hade varit bortrest när länsrättens dom kom. Hans systerson Martin T. B. - som bott hos honom - hade kvitterat ut domen. Bo R.-B. hade fått del av domen först när han återkommit hem den 13 juni 1992. Först då hade han delgivits domen enligt bestämmelserna i delgivningslagen. Han åberopade ett intyg av Martin T. B. - Riksskatteverket avgav yttrande. - Regeringsrätten (1994-03-11, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Vad som förekommit i målet

visar inte att Bo R.-B. fått del av länsrättens dom

tidigare än han själv uppgett, d.v.s. den 13 juni 1992. Med

hänsyn härtill får Bo R.-B:s överklagande av domen anses ha

kommit in till länsrätten inom överklagandetiden och

således i rätt tid. Hans överklagande skall därför prövas

av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer länsrättens och kammarrättens

beslut avseende avvisning. - Målet överlämnas till

Kammarrätten i Stockholm för prövning i sak av Bo R.-B:s

överklagande av länsrättens dom den 3 juni 1992. (fd III

1994-02-08, Belfrage)

*REGI

*INST