RÅ 1994 not 155

Överklagande av Alf L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åstorps kommun (1993-10-11) biföll endast till en del framställningar av Alf L. om att få ta del av vissa handlingar

Kammarrätten i Göteborg

Not 155. Överklagande av Alf L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åstorps kommun (1993-10-11) biföll endast till en del framställningar av Alf L. om att få ta del av vissa handlingar. - Alf L. vidhöll sin talan. -

Kammarrätten i Göteborg (1993-12-14, Jarnewall, Häggbom, Winstedt): Kammarrätten anser att det för prövningen av detta mål är obehövligt att ha tillgång till handlingar i de mål och ärenden som Alf L. har hänvisat till. - I sina olika skrivelser till kommunstyrelsen har Alf L. begärt att till honom skall lämnas ut dels en sekretessbelagd

promemoria från den 3 juni 1985 och dels dokumentation som

visar att kommunstyrelsens arbetsutskott har behörighet att

fatta beslut och att yttra sig för kommunstyrelsens

räkning. Kammarrätten noterar att skrivelserna från Alf L.

är i stort sett likalydande och de tre senaste skrivelserna

synes endast vara avsedda som påminnelse om den

ursprungliga begäran. Kammarrätten finner därför anledning

att behandla de två överklagade besluten som svar på en

framställning. - Vad gäller frågan om dokumentation, som

visar att kommunstyrelsens arbetsutskott har behörighet att

besluta och att yttra sig för kommunstyrelsens räkning,

finner kammarrätten inte anledning anta att det finns någon

dokumentation utöver den delegationsordning som har lämnats

ut till Alf L. - Vad gäller den sekretessbelagda

promemorian har det inte visats att den förvaras hos

kommunstyrelsen. - Vad gäller de klagomål Alf L. framfört i

övrigt har Justitieombudsmannen i de åberopade besluten

uttalat sig i liknande frågor. Det ankommer inte på

kammarrätten att pröva sådana klagomål. - Kammarrätten

avslår överklagandet. - Alf L. vidhöll sin begäran att få

ta del av handlingar hos kommunstyrelsen i Åstorps kommun.

- Regeringsrätten (1994-03-11, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-02-08, Belfrage)

*REGI

*INST