RÅ 1994 not 157

Avslag (länsstyrelses dröjsmål med att tillhandahålla utredning) / Länsstyrelses dröjsmål med att tillhandahålla utredning (avslag)

Not 157. Ansökan av Göran L. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om avställning enligt bilregisterkungörelsen. - Länsrätten i Östergötlands län meddelade den 4 september 1992 dom i målet. - Göran L.

ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga

länsrättens dom. Han anförde i huvudsak följande. Dröjsmålet beror på att han behövde inhämta utredning från länsstyrelsen och den fördröjdes på grund av att det uppstått problem med dess datasystem. - Regeringsrätten (1994-03-14, M. Sjöberg, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Göran L. anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-03-01, Hallner)

*REGI

*INST