RÅ 1994 not 158

Not 158. Ansökan av Herbert N. om återställande av

försutten tid i ärende enligt hyresförhandlingslagen. -

Herbert N. yrkade att Regeringsrätten skulle återställa

försutten tid för att prövning skulle kunna ske enligt 22 §

hyresförhandlingslagen (1978:304) av den förhandlingsöverenskommelse som träffats mellan AB Familjebostäder och Hyresgästföreningen i Stor- Stockholm

avseende 1993 års hyra för fastigheten Jägaren 30 i Stockholm. Om Regeringsrätten inte var rätt forum anhöll

han att ansökningen skulle översändas till Högsta domstolen. - Regeringsrätten (1994-03-14, M. Sjöberg, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall en ansökan om återställande av försutten tid prövas av Regeringsrätten när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall prövas en sådan ansökan av Högsta domstolen eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som inte är förvaltningsdomstol. Hyresnämnds beslut enligt hyresförhandlingslagen får enligt 31 § nämnda lag överklagas hos bostadsdomstolen. Med hänsyn härtill är Regeringsrätten inte behörig att uppta ansökningen till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Högsta domstolen. (fd I 1994-03-02, Schön- Engqvist)

*REGI

*INST