RÅ 1994 not 159

Avvisat (onyttig ansökan i mål om interimistisk återkallelse av körkort) / Onyttig ansökan i mål om interimistisk återkallelse av körkort (avvisat)

Not 159. Ansökan av Peter J. om återställande av försutten tid för att överklaga interimistiskt beslut om återkallelse av körkort. - Länsrätten i Malmöhus län återkallade genom beslut den 9 januari 1991 Peter J:s körkort tills vidare på grund av en hastighetsförseelse den 13 december 1990. Genom beslut den 15 januari 1991 omprövade länsrätten beslutet utan att ändra detsamma. Genom beslut den 1 februari 1991 ändrade inte Kammarrätten i Göteborg besluten. Länsrätten, som meddelat ytterligare interimistiska beslut den 19 juli 1991 och den 3 juli 1992, återkallade Peter J:s körkort slutligt den 25 november 1993. Kammarrätten i Göteborg ändrade genom dom den 14 februari 1994 inte länsrättens dom. - I skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 27 januari 1994 ansökte Peter J. om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut den 1 februari 1991. - Regeringsrätten (1994-03-14, M. Sjöberg, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som framgår av vad ovan antecknats förelåg redan vid tiden för ansökningen slutligt avgörande i länsrätten i frågan om återkallelse av Peter J:s körkort. Vid sådant förhållande finns ej anledning att pröva fråga om återställande av försutten tid för överklagande av beslut om återkallelse tills vidare av körkortet. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1994-03-02, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST