RÅ 1994 not 161

Not 161. Överklagande av Kent D. och Kristin D. ang.

inkomsttaxering 1987. - Kent D. och hans hustru Kristin D. yrkade i sina deklarationer vid 1987 års taxering förlustavdrag med 74 035 kr resp. 45 720 kr. Taxeringsnämnden medgav inte makarna D. de yrkade förlustavdragen, eftersom de tillgodoförts avdrag för dessa förluster vid 1986 års taxering. Makarna D. överklagade taxeringsnämndens beslut. Länsrätten i Västerbottens län biföll genom dom den 4 februari 1991 makarna D:s överklagande och bestämde deras taxeringar 1987 till 0 kr. Länsskattemyndigheten överklagade länsrättens dom och yrkade att makarnas taxeringar skulle fastställas i enlighet med taxeringsnämndens beslut. Kammarrätten biföll genom den överklagade domen inte länsskattemyndighetens besvär. - Kent D. och Kristin D. yrkade att kammarrättens dom skulle ändras och att länsrättens dom skulle fastställas. De anförde bl.a. att kammarrätten i domslutet inte tagit ställning till ifall konkursboet efter det handelsbolag som Kent D. varit delägare i skulle beskattas för hela den försäljningsintäkt som konkursförvaltaren gjorde eller inte. - Regeringsrätten (1994-03-14, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Makarna D. har i länsrätten fått fullt bifall till sin där förda talan. Kammarrätten har i den överklagade domen inte bifallit de besvär som länsskattemyndigheten anfört över länsrättens dom.

Kammarrättens dom har därför inte gått makarna D. emot.

Deras överklagande till Regeringsrätten skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-02-24, Bäckvall)

*REGI

*INST