RÅ 1994 not 162

Avvisat (beslut ang. nedskrivning av teleräkning ej myndighetsutövning) / Beslut ang. nedskrivning av teleräkning ej myndighetsutövning (avvisat)

Not 162. Ansökan av Harry S. om rättsprövning alternativt resning i ärende om nedskrivning av teleräkning. - Televerket, Region Väst, beslutade den 5 juni 1992 att inte medge någon nedskrivning av Harry S:s teleräkning

62462799910. I beslut den 29 juli 1992 avslog Chefen för

Televerket (tillförordnade generaldirektören Carl Göran

Larsson) Harry S:s överklagande. - I en den 19 augusti 1992

till Regeringsrätten inkommen skrivelse klagade Harry S. på

beslutet den 29 juli 1992 och yrkade att teleräkningen

skulle nedskrivas. - I skrivelsen anförde Harry S. bl.a.

följande. Samtalsmätningen hade blivit felaktig. Han hade

inte fått del av eller beretts tillfälle att yttra sig över

utredningsresultatet i ärendet. Han hade därför inte kunnat

bedöma om det fanns några brister i utredningen. -

Regeringsrätten (1994-03-14, Björne, Tottie, Dahlman,

Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det ankommer inte på Regeringsrätten att pröva överklagande i frågor om avgifter för teleabonnemang. Skrivelsen till Regeringsrätten kan emellertid ses som en ansökan om rättsprövning, alternativt resning. - Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa

förvaltningsbeslut kan rättsprövning endast gälla beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild. Chefens för Televerket beslut den 29 juli 1992 är inte ett sådant beslut. Beslutet kan därför inte prövas enligt angiven lag. - Vad Harry S. anfört i målet innefattar inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och avvisar Harry S:s talan i övrigt. (fd III 1994-02-10, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST