RÅ 1994 not 164

Överklagande av Liselotte T. ang. kommunalt beslut om placering av egna barn i familjedaghem

Not 164. Överklagande av Liselotte T. ang. kommunalt beslut om placering av egna barn i familjedaghem. - Liselotte T. var anställd som kommunal dagbarnvårdare inom Centrala stadens kommundelsförvaltning inom Uppsala kommun. - Barnomsorgsassistenten Mona Larsson, Centrala stadens

kommundelsnämnd i Uppsala kommun, avslog den 17 juni 1991

en ansökan av Liselotte T. om att få de egna barnen

placerade enligt den s.k. "Uppsala-modellen". - I besvär

yrkade Liselotte T. att kammarrätten "prövar den här frågan

och om möjligt reder ut vad som gäller". - Kammarrätten i Stockholm (1991-08-27, Sundin, Tenne, Jonsson): Enligt vad kammarrätten inhämtat av Centrala stadens kommunförvaltning, Uppsala kommun, har det överklagade beslutet inte upptagits i protokoll vid något kommundelsnämndssammanträde och inte heller fattats i enlighet med delegation. Det är således endast fråga om sådant tjänstemannabeslut som inte kan bli föremål för kommunalbesvär. - Kammarrätten prövar inte besvären. - I överklagande till Regeringsrätten ansågs Liselotte T. yrka att barnomsorgsassistenten Mona Larssons beslut att avslå hennes begäran om familjedaghemsplacering av hennes två barn enligt den s.k. Uppsalamodellen skulle upphävas. Hon anförde till stöd för sin talan bl.a. att hon nu erhållit utredning som visade att beslutet hade fattats enligt delegation. Hon anförde vidare att hennes ansökan avsåg

förtur till familjedaghemsvård enligt Uppsalamodellen. Hon

hade sedermera i Regeringsrätten ändrat denna uppgift och

gjort gällande att hennes ansökan såsom ett

andrahandsalternativ innefattade även förtur för placering

av hennes barn i daghem. - I Regeringsrätten yrkade

Liselotte T. också ersättning för utebliven lön, försämrade

arbetsvillkor m.m. - Kommundelsnämnden hemställde i

yttrande till Regeringsrätten att besvären skulle lämnas

utan bifall. - Ingemar Olsson yrkade ersättning för

kostnader för arbete som ombud åt Liselotte T. med

11 880 kr. - Regeringsrätten (1994-03-14, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Målet gäller i huvudsaken frågan om karaktären av det beslut som fattats av barnomsorgsassistenten Mona Larsson. Enligt delegationsbestämmelser för Centrala stadens kommundelsnämnd i Uppsala kommun har beslut om förtur inom förskole- och familjedaghemsverksamheten avseende tillämpning av 6 och 15 §§socialtjänstlagen delegerats till barnomsorgsassistent. Såvitt framgår av utredningen har emellertid beslutet angående Liselotte T:s ansökan inte innefattat tillämpning av angivna lagrum i socialtjänstlagen och har inte heller på annan grund karaktär av delegationsbeslut. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit i målet finner Regeringsrätten i likhet med kammarrätten att beslutet är ett sådant tjänstemannabeslut som inte kan överklagas genom kommunalbesvär. - Regeringsrätten kan inte pröva Liselotte T:s yrkande om ersättning för utebliven lön m.m. - Ersättning för rättegångskostnader utgår inte i mål angående kommunalbesvär. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens beslut innehåller. - Regeringsrätten avvisar yrkandena om ersättning för utebliven lön m.m. och rättegångskostnader. (fd III 1994-02-10, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST