RÅ 1994 not 166

Ansökan av Urban C. om rättsprövning av beslut att låta viss elev vid gymnasium byta klass

Not 166. Ansökan av Urban C. om rättsprövning av beslut att låta viss elev vid gymnasium byta klass. - Urban C. var anställd som lektor vid Danderyds gymnasium, där han

undervisade i bl.a. svenska. Efter en klasskonferens i

klass E2b den 16 april 1993 beslutades att en viss elev

skulle få byta från denna klass, där Urban C. undervisade i

svenska, till klass E2c, där denne inte undervisade i

svenska. - Urban C. ansökte om rättsprövning av beslutet om

klassbyte. Han begärde även muntlig förhandling samt att

målet tillfördes viss av honom närmare angiven bevisning. -

Regeringsrätten (1994-03-15, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan rättsprövning påkallas endast av den som är part i ett ärende. Urban C. har inte varit part i förevarande ärende. Redan på denna grund kan hans ansökan

inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1994-02-22, G. Mattsson)

*REGI

*INST