RÅ 1994 not 167

Avslag (sökanden hade ej angivit på vilket sätt beslut ang. godkännande av miljökonsekvensbeskrivning stred mot någon rättsregel

Not 167. Ansökan av Jenny J. och Johan J. om rättsprövning av beslut ang. godkännande av miljökonsekvensbeskrivning. - Länsstyrelsen i Hallands län godkände genom beslut den 10 juni 1993 en miljökonsekvensbeskrivning för Kårarpsleden i Halmstads kommun. Jenny J. och Johan J. överklagade länsstyrelsens beslut. I beslut den 2 september 1993 uttalade regeringen (Kommunikationsdepartementet) att länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen inte kunde anses medföra sådana rättsverkningar för den enskilde att godkännandet var att anse som ett överklagbart beslut. Regeringen tog därför inte upp överklagandet till prövning. - Jenny J. och Johan J. ansökte - under anförande att regeringens beslut stred mot gällande rätt - om rättsprövning av beslutet. De yrkade också att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla. - Regeringsrätten (1994-03-15, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ett ärende strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Jenny och Johan J. har inte angivit på vilket sätt regeringens beslut skulle strida mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet har en brist av detta slag. Deras ansökan om rättsprövning - liksom yrkandet att beslutet tills vidare inte skall gälla - kan vid sådant förhållande inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut står fast. (fd I 1994-02-23, Sandbäck)

*REGI

*INST