RÅ 1994 not 171

Not 171. Överklagande av Ari K. ang. kriminalvård i

anstalt. - Kriminalvårdsstyrelsen (1993-12-27) lämnade en ansökan av Ari K. om permission utan bifall. - I

kammarrätten vidhöll Ari K. sin ansökan om permission för

att vid det finska konsulatet i Växjö rösta i det finska

presidentvalet. Han framhöll att personlig inställelse vid

konsulatet var en nödvändig förutsättning för röstning samt

att sista dag för röstning inföll den 6 januari 1994. -

Kammarrätten i Jönköping (1994-01-18, Nordling, Träff,

Stroh): Den tid Ari K:s ansökan avser han numera förflutit. Anledning att pröva särskild permission vid annan tidpunkt förekommer ej. Frågan får därför anses ha förfallit. - Kammarrätten lämnar besvären utan vidare yttrande. - Hos Regeringsrätten yrkade Ari K. att målet skulle omprövas och att den tidigare ingivna ansökningen om särskild permission för att den 6 januari 1994 rösta i det finska

presidentvalet i stället skulle avse röstningen den 27 januari 1994 i andra omgången av det valet. - Regeringsrätten (1994-03-15, Wahlgren, Voss, Wadell) meddelade ej prövningstillstånd med anledning av överklagandet såvitt avsåg permission den 6 januari 1994. - Samma dag beslutade Regeringsrätten (Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm) följande. Regeringsrätten finner att Ari K:s yrkande om särskild permission den 27 januari 1994 inte kan prövas i förevarande ordning. - Regeringsrättens avvisar Ari K:s talan i den del den avser yrkandet om permission den 27 januari 1994. (fd II 1994-02-22, Bäckvall)

*REGI

*INST