RÅ 1994 not 178

Överklagande av Sylwia W. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 178. Överklagande av Sylwia W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Styrelsen för psykiatri i Örebro läns landsting (1993-07-16, Holmquist) avslog en begäran av Sylwia W. att få ta del av hennes journal vid Psykiatrin i

Örebro, då det bedömdes f.n. kunna vara till men för

"tredje person" om handlingen utlämnades. - Sylwia W.

yrkade i kammarrätten att hon skulle få ta del av sin journal som förts vid den psykiatriska kliniken på Regionsjukhuset i Örebro. - Styrelsen för psykiatri avstyrkte bifall. - Chefsöverläkaren Rolf Hagström uppgav följande i yttrande till kammarrätten. Sylwia W. har en psykotisk störning av en sådan natur att hon förutom bristande verklighetsförankring har en sjuklig misstänksamhet bl.a. beträffande förhållanden som rör henne som person. Drivande krafter i detta är en kraftig ångest och rädsla. Om Sylwia W. får tillgång till sin journal förutses en aktivering av hennes ångest. Ökad ångest och medföljande psykotiska symptom hos Sylwia W. skulle vara

synnerligen skadligt för henne och den vård av henne som

bedrivs. - Kammarrätten i Jönköping (1993-12-01, von

Strokirch, Berg, Claesson): I 7 kap. 3 § sekretesslagen

(1980:100) finns en bestämmelse av innebörd att sekretess

inom hälso- och sjukvården gäller i förhållande till den

vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift

om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet

med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att

uppgiften inte lämnas till honom. - Med beaktande av

chefsöverläkarens yttrande samt av vad som i övrigt har

framkommit i målet angående Sylwia W:s mycket allvarliga

psykiska störning finner kammarrätten att det med hänsyn

till ändamålet med vården och behandlingen av Sylwia W. är

av synnerlig vikt att den journal som förts beträffande

henne vid psykiatriska kliniken, Regionsjukhuset i Örebro,

inte lämnas ut till henne. - Kammarrätten avslår

överklagandet. - I överklagandet fullföljde Sylwia W. sin

talan. - Regeringsrätten (1994-03-16, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd I 1994-02-22, Holmström)

*REGI

*INST