RÅ 1994 not 18

Ansökan av Manuela S. om återställande av försutten tid för att överklaga socialnämnds beslut om bistånd

Not 18. Ansökan av Manuela S. om återställande av försutten tid för att överklaga socialnämnds beslut om bistånd. - Genom beslut den 4 november 1988 beviljade Socialnämnden i Sollefteå kommun Manuela S. socialbidrag för november 1988. Av nämndens journalanteckningar samma dag framgick att nämnden avsåg att, när försäkringskassan i Sollefteå beslutat i fråga om bidragsförskott för en dotter till Manuela S., hos försäkringskassan begära ersättning för det utgivna bidraget. Socialnämnden beslöt den 8 november 1988 att ge in en sådan begäran till försäkringskassan. - Manuela S. överklagade socialnämndens båda beslut. I beslut den 18 december 1990 avvisade nämnden överklagandet eftersom det hade kommit in efter överklagandetidens utgång. Manuela S. överklagade avvisningsbeslutet och anförde i huvudsak att hon den 10 maj 1989 hade fått kännedom om socialnämndens begäran hos försäkringskassan och att hon den 12 maj 1989 hade överklagat muntligen. - Länsrätten i Västernorrlands län beslöt den 22 maj 1991 att inte bifalla överklagandet av avvisningsbeslutet. Länsrätten anförde bl.a: "Av handlingarna i målet framgår det att de överklagade besluten är tagna av socialnämnden i november 1988. Socialnämnden saknar dock uppgifter huruvida Manuela S. fått del av besluten eller inte. Emellertid framgår det av Manuela S:s överklagande att hon tagit del av besluten i mitten av maj 1989. Den avvisade besvärshandlingen inkom till socialnämnden den 8 november 1990.- Mot bakgrund härav finner länsrätten att besvären över socialnämndens beslut fattade den 4 november 1988 och den 8 november 1988 skall anses för sent inkomna." - Genom en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 2 augusti 1991 ansökte Manuela S. om återställande av försutten tid för att överklaga socialnämndens beslut den 4 och den 8 november 1988. - Regeringsrätten (1994-01-13, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Manuela S. har inte visat att det föreligger någon omständighet som utgör skäl att återställa de försuttna tiderna. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1993-12-15, Noring)

*REGI

*INST