RÅ 1994 not 186

Överklagande av Artur M. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 186. Överklagande av Artur M. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Artur M. begärde hos Rikspolisstyrelsen underrättelse enligt 10 § första stycket datalagen om uppgifter i styrelsens personregister angående honom. - Rikspolisstyrelsen (1993-08-14, Gunther) avslog Artur M:s begäran såvitt avsåg uppgifter i polisregistret, samt vissa uppgifter i registret över efterlysta fordon m.m. och registret över efterlysta personer. - I kammarrätten vidhöll Artur M. sin hos Rikspolisstyrelsen gjorda framställning att få ett fullständigt utdrag från samtliga register, även sjukregister och sjukvårdsregister eller något annat. - Kammarrätten i Stockholm (1993-11-25, J. Sundin, Levin, O. Sundin): Frågan om utlämnande av uppgifter ur personregister som inte omfattas av Rikspolisstyrelsens beslut kan inte tas upp till prövning av kammarrätten som första instans. - Såvitt gäller systemen för strafföreläggande och ordningsbot, har Rikspolisstyrelsen i sitt beslut angett att på grund av

systemens konstruktion och ändamål måste föreläggandets

nummer uppges för att styrelsen skall kunna lämna begärda

upplysningar. Kammarrätten saknar anledning att ifrågasätta

denna styrelsens upplysning. Styrelsens beslut att sålunda

avvisa Artur M:s begäran i denna del är därför riktigt. -

Enligt 10 § första stycket datalagen (1973:289) skall

registeransvarig på begäran av enskild upplysa om denna

finns i registret eller inte. Denna skyldighet föreligger

dock, enligt nyssnämnda paragrafs tredje stycke, inte

beträffande uppgifter som enligt lag eller annan

författning eller enligt myndighets beslut som meddelats

med stöd av författning ej får lämnas ut till den

registrerade. - Enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen gäller

sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur

allmänt kriminalregister eller register som förs enligt

lagen (1965:94) om polisregister m.m. för uppgift som har

tillförts registret. Om utlämnande av sådan uppgift gäller

vad som är föreskrivet i lagen (1963:197) om allmänt

kriminalregister och lagen om polisregister samt i

förordningar som har stöd i dessa lagar. Av 3 § lagen om

polisregister framgår att sådant utlämnande förutsätter

regeringens medgivande antingen genom bestämmelse i

förordning eller genom beslut i det särskilda fallet. I

17 § polisregisterkungörelsen (1969:38) har meddelats

allmänna bestämmelser om de fall då utdrag ur polisregister

får utlämnas till enskilda personer. Något sådant fall

föreligger inte här. Inte heller har, såvitt framgår av

handlingarna, regeringen genom särskilt beslut medgett

Artur M. att få utdrag ur polisregister. - Föreskrifterna i

14 kap.sekretesslagen gäller inte i fråga om sekretessen

enligt 7 kap. 17 § samma lag. Detta innebär bl.a. att denna

sekretess gäller även gentemot den som eventuell uppgift

skulle röra och som alltså sekretessen primärt gäller till

förmån för, således i detta fall Artur M. På grund av det

nu sagda kan de begärda uppgifterna i de personregister som

är att anse som polisregister inte lämnas ut. - Register

över efterlysta fordon och registreringsskyltar samt

register över efterlysta personer är inte att anse som

polisregister. Det nu överklagade beslutet ger inte besked

om att Artur M. erhållit upplysning huruvida uppgifter om

honom finns i nu nämnda efterlysningsregister eller inte.

Mot bakgrund av vad som nyss sagts angående

efterlysningsregistren kan fråga uppkomma om tillämpning av

5 kap. 1 § sekretesslagen på Artur M:s framställan i denna

del. Det ankommer i första hand på Rikspolisstyrelsen att

ta ställning till om hinder föreligger enligt denna

bestämmelse mot att lämna uppgift huruvida han förekommer i

efterlysningsregistren eller inte. Det framgår inte klart

om Rikspolisstyrelsen gjort en sådan prövning i detta

speciella fall. På grund härav skall målet i den delen

överlämnas till Rikspolisstyrelsen för vidare handläggning.

- Enligt 1 § andra stycket lagen om polisregister är inte

heller allmänt kriminalregister att anse som polisregister.

En enskild har med stöd av 9 § lagen om allmänt

kriminalregister rätt att utan kostnad få utdrag ur

registret beträffande sig själv. Om den enskilde inte finns

antecknad i allmänt kriminalregister har han, enligt 10 §

datalagen, rätt att få veta om sådan uppgift finns i

registret. Av Rikspolisstyrelsens beslut framgår inte ifall

Artur M. erhållit upplysning huruvida uppgifter om honom

finns i nu aktuellt register eller inte. Målet skall därför

även i denna del överlämnas till Rikspolisstyrelsen för

vidare handläggning. - Kammarrätten överlämnar målet såvitt

gäller frågan om Artur M. skall upplysas om huruvida

uppgift om honom finns i register över efterlysta fordon

och registreringsskyltar samt register över efterlysta

personer till Rikspolisstyrelsen för vidare handläggning.

Vidare skall Rikspolisstyrelsen upplysa Artur M. om

huruvida han finns antecknad i kriminalregistret eller

inte. - Kammarrätten prövar inte överklagandet i vad avser

personregister som inte omfattas av Rikspolisstyrelsens

beslut. - Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. - I

överklagandet fullföljde Artur M. sin talan. -

Regeringsrätten (1994-03-18, Wahlgren, Voss, Wadell,

B. Sjöberg): I de delar som kammarrätten har överlämnat

målet till Rikspolisstyrelsen för handläggning har

kammarrättens dom inte gått Artur M. emot. Hans talan i

dessa delar kan därför inte prövas av Regeringsrätten. I

övriga avseenden delar Regeringsrätten kammarrättens

bedömning. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom

i de avseenden som den inte innefattar ett överlämnande av

målet till Rikspolisstyrelsen och avvisar Artur M:s talan

beträffande kammarrättens dom i övrigt. (fd II 1994-02-24, Karlberg)

*REGI

*INST