RÅ 1994 not 187

Avslag (ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m.) / Ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 187. Ansökan av Mukasa K. om återställande av försutten tid i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 20 december 1993 att avslå en ansökan av Mukasa K. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2.

utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid

återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Mukasa K.

delgavs beslutet personligen den 30 december 1993. Beslutet

Invandrarverket

har vunnit laga kraft. Invandrarverket beslutade den 18 februari 1994 att inte inställa verkställigheten av beslutet. - Mukasa K. ansökte om att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets avvisningsbeslut. Han yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde han genom sitt ombud och offentliga biträde bl.a. följande. Mukasa K. delgavs den 30 december 1993 Invandrarverkets avvisningsbeslut daterat den 20 december 1993. Under ett möte med honom den 5 januari 1994 fick ombudet i uppdrag att överklaga beslutet. Ombudet informerade honom om att tidsfristen skulle löpa fr.o.m. delgivningsdatumet. Samtalet ägde rum på engelska och ombudet använde sig av uttrycket "notification of the decision" för delgivning. Under mötet gick de igenom avvisningsbeslutet, som ombudet fått per post. Ombudets intryck under mötet var att Mukasa K. ännu inte sett, än mindre delgivits avvisningsbeslutet. Under de efterföljande veckorna fick ombudet inget besked från Mukasa K. angående delgivning. Det var ombudets uppfattning att Mukasa K. inte förstått innebörden av "notification". Missförståndet borde inte ligga denne till last. - Regeringsrätten (1994-03-18, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Mukasa K. om orsakerna till att tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut försuttits är inte en sådan omständighet som bör föranleda återställande av den försuttna tiden. Ansökningen skall därför avslås (jfr. Regeringsrättens beslut den 29 december 1993 i mål nr 5495-1993). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-15, Laestander)

*REGI

*INST