RÅ 1994 not 188

Not 188. Ansökan av Bengt S. om återställande av försutten tid för att överklaga dom ang. eftertaxering och

skattetillägg. - Länsrätten i Malmöhus län åsatte genom

domar den 22 september 1992 Bengt S. eftertaxeringar för

1987-1989 för inkomst samt påförde honom skattetillägg.

Genom beslut den 12 januari 1994 avvisade länsrätten de

besvär Bengt S. anfört över domarna, eftersom besvärshandlingarna hade kommit in efter besvärstidens

utgång. - Bengt S. hemställde om återställande av den

försuttna tiden för att överklaga länsrättens domar och

anförde bl.a. att han avsänt besvären inom tiden för

överklagande men att försändelsen av någon anledning inte

kommit fram till adressaten. - Regeringsrätten (1994-03-18, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bengt S. har inte visat att det finns skäl för att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-15, Laestander)

*REGI

*INST