RÅ 1994 not 190

Ansökan av Mujaga N. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av försäkringskassa

Not 190. Ansökan av Mujaga N. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av försäkringskassa. - Malmöhus allmänna försäkringskassa meddelade den 28 november 1991 beslut i ärende angående rätt till ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Mujaga N. överklagade försäkringskassans beslut i skrivelse som inkom till försäkringskassan den 10 februari 1992. I beslut den 16 mars 1992 avvisade försäkringskassan överklagandet såsom för sent inkommet. - Mujaga N. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga försäkringskassans beslut. Han anförde att han inte behärskade att skriva och läsa det svenska språket samt att han på grund av att han varit frihetsberövad under en månad av överklagandetiden varit förhindrad att få hjälp att överklaga i rätt tid. Mujaga N. åberopade ett läkarintyg. - Regeringsrätten (1994-03-16, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mukaga N. har inte visat att han varit förhindrad att överklaga försäkringskassans beslut inom föreskriven tid. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-03-16, Karlberg)

*REGI

*INST