RÅ 1994 not 191

Ansökan av Jacob L. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. - Ansvarsnämnden meddelade beslut den 6 maj 1993 i mål om ifrågasatt brott mot tystnadsplikt. Beslutet vann laga kraft

Not 191. Ansökan av Jacob L. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. - Ansvarsnämnden meddelade beslut den 6 maj 1993 i mål om ifrågasatt brott mot tystnadsplikt. Beslutet vann laga kraft. - Jacob L. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga ansvarsnämndens beslut på grund av att beslutet saknat bilagan med anvisningar om hur man överklagar. - Regeringsrätten (1994-03-24, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Av utredningen framgår att Jacob L. fått del av

ansvarsnämndens beslut. Det utvisar att det går att

överklaga beslutet och att anvisningar om hur detta går

till skall finnas som bilaga. Det får anses ha ålegat

Jacob L. att hos ansvarsnämnden eller på annat sätt

informera sig om besvärshänvisningens innehåll. Vad

Jacob L. anfört visar således inte att han varit förhindrad

att överklaga inom föreskriven tid. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II

1994-03-16, Karlberg)

*REGI

*INST