RÅ 1994 not 192

Ansökan av Gunnar O. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om arbetsskadeförsäkring

Not 192. Ansökan av Gunnar O. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om arbetsskadeförsäkring. - Kammarrätten i Sundsvall meddelade den 29 juni 1993 dom i mål angående beräkning av livränteunderlag enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. I beslut den 5 oktober 1993 avvisade kammarrätten av Gunnar O. anförda besvär över domen såsom för sent anförda. - Gunnar O. ansökte om återställande av försutten tid. Han anförde att besvärsinlagan över kammarrättens dom i god tid före besvärstidens utgång av misstag sänts till Kammarrätten i Stockholm istället för till Kammarrätten i Sundsvall. Besvärsinlagan hade senast den 2 september 1993 varit Kammarrätten i Stockholm tillhanda och borde före besvärstidens utgång ha vidarebefordrats till Kammarrätten i Sundsvall. - Regeringsrätten (1994-03-24, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att besvärsinlagan, i brev poststämplat den 31 augusti 1993 i Mora, avsänts till Försäkringsrätten för Mellansverige, vars verksamhet upphört vid utgången av juni 1992. Brevet har den 16 september 1993 kommit Kammarrätten i Stockholm tillhanda och samma dag översänts till Kammarrätten i Sundsvall, som erhållit brevet den 17 september 1993. - Vad Gunnar O. anfört utgör således inte skäl att återställa den försuttna tiden. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-03-16, Karlberg)

*REGI

*INST