RÅ 1994 not 193

Ansökan av Bo S. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om återkallelse av körkort

Not 193. Ansökan av Bo S. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål om återkallelse av körkort. - Genom dom den 30 juli 1993 återkallade Länsrätten i Göteborgs och Bohus län Bo S:s körkort och bestämde därvid spärrtiden till 18 månader. Kammarrätten i Göteborg gjorde i dom den 29 november 1993 inte ändring i länsrättens dom. Genom beslut den 19 januari 1994 avvisade kammarrätten Bo S:s överklagande såsom för sent anfört. - Bo S. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens dom och anförde följande. Hans ombud översände av misstag överklagandet av kammarrättens dom till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län. Länsrätten ankomststämplade besvärshandlingen den 3 januari 1994 och översände denna - ovetande om att besvärstiden löpte ut denna dag - till kammarrätten med vanlig postbefordran. Med anledning härav inkom hans överklagande till kammarrätten

först den 4 januari 1994 eller en dag för sent. -

Regeringsrätten (1994-03-24, Brink, Tottie, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Bo S. anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna besvärstiden (jfr RÅ 1992 not. 422). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-24, Noring)

*REGI

*INST