RÅ 1994 not 197

Överklagande av Kåge W. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 197. Överklagande av Kåge W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Kåge W. begärde hos Landstinget i

Västernorrlands län att utfå den s.k. MA-utredningen. Genom

beslut av avdelningschefen Lars Sjölund vid landstingets

administrativa avdelning avslogs begäran med motivering att

MA-utredningen inte var att anse som allmän handling. -

Kåge W. överklagade beslutet. - Kammarrätten i Sundsvall

(1994-02-07, Ekman, Pettersen, Lind) tog inte upp Kåge W:s överklagande till prövning, med motiveringen att hans talan inte avsåg något beslut som fattats av landstingsstyrelsen på behörigt sätt och att något överklagbart beslut därför inte förelåg. - I överklagandet yrkade Kåge W. att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (1994-03-25, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det överklagade beslutet om att vägra lämna ut allmän handling har fattats av en tjänsteman, som ej varit behörig att fatta sådant beslut på landstingsstyrelsens vägnar. Som kammarrätten funnit föreligger därför inte något överklagbart beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut (fd III 1994-03-09, Widström)

*REGI