RÅ 1994 not 203

Not 203. Överklagande av Alf L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Alf L. begärde i skrivelse den

27 september 1993 att få ta del av handlingar - angivna

under punkterna 1-3 i skrivelsen - som upprättats med

anledning av att Skolkansliet i Åstorp var stängt under

vecka 23/1993. - Skolstyrelsen i Åstorps kommun

(1993-11-15) redogjorde för ärendet och beslöt att lämna ut de handlingar som angavs under punkt 1. - I besvär yrkade Alf L. att få ta del av samtliga under punkterna 1-3

angivna handlingar. Han framförde klagomål beträffande

skolstyrelsens handläggning. - Kammarrätten i Göteborg

(1994-02-23, Jarnevall, Häggbom, Winstedt): Alf L. har numera erhållit de handlingar han angivit under punkt 1 i

sin begäran om handlingar. Av skolstyrelsens beslut framgår

att det inte finns några handlingar att lämna ut med

anledning av vad Alf L. begärt under punkt 2. Vad gäller

Alf L:s begäran under punkt 3 har inte visats att de

begärda handlingarna förvaras hos skolstyrelsen. - Det har

sålunda inte visats att någon handling som Alf L. begärt

att få ta del av och inte redan erhållit förvaras hos

skolstyrelsen. - Alf L:s klagomål med anledning av

skolstyrelsens handläggning av ärendet ankommer inte på

kammarrätten att pröva. - Kammarrätten avslår

överklagandet. - Alf L. fullföljde sin talan. -

Regeringsrätten (1994-03-28, Björne, Tottie, Dahlman,

Werner, Swartling) fastställde kammarrättens dom. (fd III

1994-03-08, Belfrage)

*REGI

*INST