RÅ 1994 not 210

Överklagande av Facit AB ang. inkomsttaxering 1984

Not 210. Överklagande av Facit AB ang. inkomsttaxering 1984. - Facit AB taxerades 1984 till kommunal inkomstskatt i Åtvidaberg, Stockholm, Ronneby, Karlskrona, Göteborg och Malmö. Därvid hade taxeringsnämnden avvikit från bolagets allmänna självdeklaration genom att vägra avdrag med 37 234 962 kr för förlust på grund av ett borgensåtagande. - I besvär yrkade bolaget att få avdrag med nämnda belopp och anförde bl.a. Vid 1979 års taxering hade bolaget yrkat avdrag för bokförd reservering om 37 234 962 kr för befarad förlust på grund av ett borgensåtagande. Kammarrätten i Jönköping hade emellertid inte medgivit avdraget vid 1979 års taxering. Kammarrätten hade ansett att förlusten var avdragsgill först vid 1980 års taxering och hade satt ned det årets taxeringar men av processuella skäl begränsat avdraget till 363 300 kr resp. 169 790 kr vid taxeringarna till statlig och kommunal inkomstskatt. Under 1983 träffade bolaget en slutlig uppgörelse och fick 4 346 420 kr tillbaka av det tidigare utbetalda beloppet om 37 234 962 kr. Bolaget hade överklagat kammarrättens domar. Regeringsrättens beslut innebar att kammarrättens domar beträffande 1979 och 1980 års taxeringar stod fast. - I besvär vidhöll bolaget sitt yrkande. - Kammarrätten i Jönköping (1991-11-07, Chruzander, Elmin, von Strokirch): Kammarrätten har genom domar den 30 december 1983, mål nr 1799-1800-1982, avseende bolagets inkomsttaxeringar 1979 och 1980, funnit att bolaget fick anses berättigat att taxeringsåret 1980 skriva ned sin fordran hos CIC på omkring 37 mkr, vilken fordran uppstått genom att bolaget infriat borgensförbindelsen. Enligt domen begränsades emellertid avdraget av den beloppsram som dragits upp genom processen i Mellankommunala skatterätten. Vidare ansåg kammarrätten att rätt till besvär i särskild ordning ej

förelåg. Regeringsrätten meddelade genom beslut den 23 maj

1985 ej prövningstillstånd vad avsåg taxeringsåret 1979.

Vad angår taxeringsåret 1980 fann Regeringsrätten i dom den

28 maj 1985 i likhet med kammarrätten att bolaget inte

visat grund för att rätt att anföra besvär i särskild

ordning förelåg. - Med hänsyn till det anförda finner

kammarrätten att vid nu aktuell taxering i och för sig

funnits utrymme för nedskrivning av återstående fordran hos

CIC. Enligt anvisningspunkt 1 till 41 § kommunalskattelagen

skall dock inkomst av rörelse beräknas enligt

bokföringsmässiga grunder. Bokföringen skall alltså läggas

till grund för beräkning av den skattepliktiga inkomsten.

Såvitt framgår av handlingarna, bl.a. av vad bolaget självt

uppgivit till kammarrätten i maj 1983, var bolagets fordran

hos CIC redan avskriven i bokföringen vid ingången av 1983.

Vid detta förhållande saknas möjlighet att erhålla yrkat

avdrag vid 1984 års taxering. - Kammarrätten lämnar

besvären utan bifall. - Facit AB fullföljde sin talan. -

Riksskatteverket tillstyrkte att bolaget vid 1984 års

taxering skulle medges avdrag för förlust avseende den

ifrågavarande lånefordringen. Avdraget borde dock enligt

verket reduceras med de belopp som bolaget av kammarrätten

medgetts avdrag för vid 1980 års taxering. - Regeringsrätten (1994-03-29, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Facit har under år 1979 till följd av ett borgensåtagande gentemot Continental Industries Co AG (CIC) erlagt 37 234 962 kr till CIC:s fordringsägare. Redan före infriandet av borgensförbindelsen ingicks ett särskilt avtal med CIC av innebörd bl.a. att CIC enligt en "amorteringsplan" skulle ersätta Facit för den förlust som Facit drabbats av på grund av borgensåtagandet. Beroende på osäkerhet om CIC:s framtida betalningsförmåga tog Facit inte upp fordringen mot CIC som tillgång i sina räkenskaper. Den 25 mars 1983 träffade parterna en skriftlig uppgörelse enligt vilken Facit erhöll 4 346 420 kr mot att Facit förutsättningslöst avstod från alla vidare krav mot CIC. Beloppet inbetalades den 29 april 1983. I Facits bokslut per den 31 december 1982 togs beloppet upp bland intäkterna såsom återvinning av en tidigare nedskriven fordran. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Med hänsyn till omständigheterna kan Facits förlust till följd av borgensåtagandet gentemot CIC anses definitiv först i och med den under år 1983 träffade slutuppgörelsen mellan Facit och CIC. Förlusten är inte att hänföra till kapitalförlust. Regeringsrätten finner därför att avdrag skall medges vid 1984 års taxering. Vid beräkning av förlustens storlek bör beaktas att visst avdrag medgetts vid 1980 års taxering och att viss återbetalning skett enligt 1983 års överenskommelse. Klart är dock att förlusten med anledning av borgensåtagandet är så stor att bolaget inte skall åsättas annan taxering år

1984 än taxering till kommunal inkomstskatt i Åtvidabergs

kommun för garantibelopp för fastighet. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom nedsätter Regeringsrätten bolagets taxering till kommunal inkomstskatt i Åtvidaberg till 5 900 kr samt undanröjer bolagets taxeringar till kommunal inkomstskatt i Stockholm, Ronneby, Karlshamn, Göteborg och Malmö. (fd I 1994-03-09, Hartzell)

*REGI

*INST