RÅ 1994 not 211

Not 211. Ansökan av Nyköpings Fastighetsförvaltnings AB om rättsprövning av ett beslut i ärende ang. ändring av

detaljplan. - Byggnadsnämnden i Nyköpings kommun beslöt den

3 december 1992 om ändring av detaljplanen för Gripen 22 i

kommunen. Beslutet överklagades av bl.a. Södermanlands

museum. Länsstyrelsen i Södermanlands län avvisade den

19 januari 1993 överklagandet, eftersom beslutet om ändring

av detaljplanen inte ansågs angå museet på ett sådant sätt

att det hade rätt att överklaga beslutet. Sedan museet

överklagat avvisningsbeslutet, fann regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1993-03-18) att museet var berättigat att överklaga byggnämndens beslut samt beslöt

därför att upphäva avvisningsbeslutet och överlämna ärendet

till länsstyrelsen för ny behandling. - Hos Regeringsrätten

begärde Nyköpings Fastighetsförvaltning AB rättsprövning av

regeringens beslut. - Regeringsrätten (1994-03-29, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning av ett beslut i ett förvaltningsärende kan påkallas endast av den som är part i ärendet. - Såvitt handlingarna utvisar har bolaget inte varit part i det ärende som regeringens beslut avser. Bolagets ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1994-03-15, Sandbäck)

*REGI

*INST