RÅ 1994 not 213

Ansökan av Ragnar E. om återställande av försutten tid i mål ang. vitesföreläggande

Not 213. Ansökan av Ragnar E. om återställande av försutten tid i mål ang. vitesföreläggande. - Länsstyrelsen i Kristianstads län meddelade den 4 november 1993 beslut i

ärende angående vitesföreläggande för Ragnar E. enligt

miljöskyddslagen. I beslut den 21 december 1993 avvisade

länsstyrelsen det överklagande som Ragnar E. anfört mot

beslutet, eftersom det hade kommit in för sent. Sedan

Ragnar E. överklagat länsstyrelsens avvisningsbeslut hos

Koncessionsnämnden för miljöskydd, avslog nämnden den

1 februari 1994 hans överklagande. - Ragnar E. ansökte om

återställande av försutten tid för att överklaga

länsstyrelsens beslut den 4 november 1993. Han uppgav att

anledningen till att hans överklagande kom in för sent var

att han var sjuk och inte hade någon möjlighet att skriva

och inge överklagandet. - Regeringsrätten (1994-03-29, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ragnar E. har inte visat att han varit ur stånd att inom föreskriven tid överklaga beslutet och inte heller i övrigt anfört någon omständighet som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-03-15, Sandbäck)

*REGI

*INST