RÅ 1994 not 215

Avvisat (sökanden ej part i ärende enligt väglagen)

Not 215. Ansökan av Donsö Fiskehamnsförening om rättsprövning. - I beslut den 1 juni 1993 avslog

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län en ansökan av

Göteborgs kommunfullmäktige om att färjeleden till Styrsö

skulle få status som allmän väg. Beslutet överklagades av

Göteborgs kommunstyrelse men regeringen

(Kommunikationsdepartementet) avslog den 22 december 1993

överklagandet. - Hos Regeringsrätten ansökte föreningen om

rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten

(1994-03-29, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om

rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att

rättsprövning kan begäras endast av enskild som varit part

i ärendet. - Föreningen har inte fört talan i ärendet hos

vare sig länsstyrelsen eller regeringen. Den har således

inte varit part i förvaltningsärendet hos regeringen och

kan därför inte få sin ansökan om rättsprövning upptagen

till prövning. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-03-15,

G. Mattsson)

*REGI

*INST