RÅ 1994 not 217

Bifall (felaktig information om tidpunkt för delgivning) / Felaktig information om tidpunkt för delgivning (bifall)

Not 217. Ansökan av Svante O. om återställande av försutten tid i mål ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Hallands län meddelade den 28 september 1993 domar i mål om Svante O:s inkomsttaxeringar 1989 och 1990. Vidare beslutade

länsrätten samma dag att ej ta upp besvär avseende

Svante O:s inkomsttaxeringar 1987 och 1988 till prövning.

Svante O. överklagade länsrättens avgöranden. Genom beslut

den 10 januari 1994 avvisade länsrätten besvären såsom för

sent anförda. I beslutet angavs bl.a. att Svante O., som

fick del av länsrättens domar den 8 oktober 1993, först den

15 december 1993 inkommit med överklagande. - Svante O.

ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga

länsrättens avgöranden den 28 september 1993. Han åberopade

en till ansökan fogad skrivelse, daterad den 10 januari

1994, från länsrätten. - Regeringsrätten (1994-03-31, Bouvin, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av den till ansökningen fogade skrivelsen framgår att en tjänsteman vid länsrätten med anledning av förfrågan vid telefonsamtal i november 1993 lämnat den felaktiga uppgiften att Svante O. mottagit ifrågavarande länsrättsavgöranden först den 18 oktober 1993. Vid sådant förhållande bör den försuttna tiden för att överklaga avgörandena återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna besvärstiden och förordnar att Kammarrätten i Göteborg skall handlägga Svante O:s överklaganden av länsrättens avgöranden den 28 september 1993 (mål nr S 10-90, S 1474-91, S 1778-91 och S 1796-91) som om de kommit in i rätt tid. (fd I 1994-03-23, Falkenborn)

*REGI

*INST