RÅ 1994 not 219

Ansökan av Anna J. om återställande av försutten tid i ärende ang. arbetsskada

Not 219. Ansökan av Anna J. om återställande av försutten tid i ärende ang. arbetsskada. - Kristianstads läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 7 februari 1992 att de besvär i form av huvudvärk, muskelspänning och

ryggbesvär som Anna J. uppgivit inte kunde anses utgöra

arbetsskada. Anna J. överklagade beslutet hos Länsrätten i

Kristianstads län, som i dom den 4 december 1992 avslog

överklagandet. Hon fick del av länsrättens dom den

16 december 1992 och överklagade domen i skrivelse som kom

in till länsrätten den 26 februari 1993. Genom beslut samma

dag avvisade länsrätten överklagandet eftersom det hade

kommit in för sent. - Anna J. ansökte om återställande av

försutten tid för att överklaga länsrättens dom. Hon

anförde i huvudsak följande. Strax efter det att hon

mottagit länsrättens dom omkom hennes svärdotter i en

tragisk trafikolycka på väg till julfirande i Åhus. Med

hänsyn härtill ville hennes ombud inte störa henne för att

få uppgifter som han behövde för att överklaga. Dessutom

insjuknade ombudets svärmor strax före julen och avled den

7 februari 1993, vilket också försenade överklagandet. -

Regeringsrätten (1994-04-07, Bouvin, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Anna J. anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-03-23, J.-E. Mattsson)

*REGI

*INST