RÅ 1994 not 231

Kontraritet (dom ang. studiemedel gick inte klaganden emot)

Not 231. Överklagande av Sven L. ang. studiemedel. - Centrala studiestödsnämnden nedsatte genom beslut den 20 april 1993 Sven L:s preliminära studiemedelsavgift för år 1993 till 2 890 kr. Kammarrätten i Sundsvall förordnade i dom den 1 oktober 1993 att preliminär avgift för år 1993 för Sven L. inte skulle utgå. - Sven L. yrkade omprövning av kammarrättens dom. - Regeringsrätten (1994-04-12, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Kammarrättens dom innebär att Sven L. inte skall erlägga preliminär avgift för år 1993. Kammarrättens dom har inte gått Sven L. emot. Sven L. får därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte föra talan mot domen. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-03-08, Perttu)

*REGI

*INST