RÅ 1994 not 233

Skattskyldighet enligt lagen om allmän energiskatt vid köp av kraft avsedd att täcka överföringsförluster m.m. (förhandsbesked) / Allmän energiskatt (skattskyldighet enligt lagen om allmän energiskatt vid köp av kraft avsedd att täcka överföringsförluster m.m.)

Not 233. Överklagande av Affärsverket svenska kraftnät av ett förhandsbesked ang. allmän energiskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Affärsverket svenska kraftnät (SvK) om SvK kunde befrias från skyldigheten att betala energiskatt vid köp av elektrisk kraft som skulle nyttjas i SvK:s anläggningar för överföring av elektrisk energi eller inköpts för att täcka överföringsförluster. - Skatterättsnämnden (1993-06-22, Stegard, ordf., Wingren, Arvidson, Eriksson, Lindberg, Udd, Zackari): Förhandsbesked. Sådan elektrisk kraft som avses med ansökningen är inte undantagen från skatteplikt. - Motivering. - Enligt 2 § d) lagen (1957:262) om allmän energiskatt (EL) utgår inte skatt för elektrisk kraft som nyttiggörs inom rörelse för produktion eller distribution av elektrisk kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring, transformering eller omformning hos

producent eller distributör. Frågan huruvida skatt skall

utgå eller ej är således avhängig av om SvK enligt EL är

att betrakta som - eller i vart fall kan likställas med -

en producent eller en distributör av elektrisk kraft. -

Enligt 1 § förordningen (1991:2013) med instruktion för SvK

har verket till uppgift att på ett affärsmässigt sätt

förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt,

driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja

överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som

är anknutna till kraftöverföringssystemet. - Enligt

ansökningen är SvK:s kunder stora elföretag som har behov

av att transitera energi över långa avstånd. - I punkt 3 i

1992 års kraftnätsavtal, som gäller till den 31 december

1993, betecknas de kraftföretag som har undertecknat

avtalet som "transitörer". - Nämnden gör följande

bedömning. - Av handlingarna i ärendet framgår att SvK:s

huvuduppgift är att förvalta, driva och utveckla det s.k.

storkraftnätet, vilket används av ett antal större

kraftföretag för kraftöverföring (transitering). SvK:s

verksamhet kan härvid inte anses som distribution av

elektrisk kraft utan verksamheten innebär enligt nämndens

mening endast att verket ställer storkraftnätet till

förfogande för kraftföretagens räkning. Det är således

dessa som överför kraften. Eftersom SvK, enligt vad som

framgår av handlingarna i ärendet, inte heller producerar

någon elektrisk kraft är verket inte att betrakta som vare

sig producent eller distributör av sådan kraft. Inte heller

kan SvK:s verksamhet likställas med produktion eller

distribution av elektrisk kraft. Undantagsbestämmelserna i

2 § d) EL är därför inte tillämpliga. - SvK överklagade och

yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, måtte besluta att SvK befriades från skyldighet att betala energiskatt vid köp av elektrisk kraft som skulle utnyttjas i dess anläggningar för överföring av elektrisk kraft eller inköpas för att täcka överföringsförluster i storkraftnätet och utlandsförbindelserna. - Riksskatteverket tillstyrkte

bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten

(1994-04-12, Wahlgren, Voss, Tottie, Wadell, B. Sjöberg): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1994-03-10, Laestander)

*REGI

*INST