RÅ 1994 not 235

Felaktig besvärshänvisning (bifall, kommunalbesvär) / Bifall (felaktig besvärshänvisning, kommunalbesvär)

Not 235. Överklagande av Ingemar S. ang. avvisande av talan m.m. - Ingemar S. m.fl. överklagade ett beslut av Barn- och utbildningsnämnden i Örnsköldsviks kommun ang. kostnadsfria resor. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-05-14, Pettersen, Larsson, Kovacs): Klagomål över kommunala beslut skall enligt 10 kap.6 och 7 §§kommunallagen (SFS 1991:900) ha kommit in till kammarrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag då justering av det över beslutet förda protokollet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. - Av i målet föreliggande anslagsbevis framgår att justering av det över barn- och utbildningsnämndens beslut den 23 februari 1993 förda protokollet tillkännagavs den 25 februari 1993. Överklagandet av detta beslut har inkomststämplats hos Örnsköldsviks kommun först den 25 mars 1993 och har således kommit in efter klagotidens utgång. - Kammarrätten tar inte upp överklagandet till prövning. - Ingemar S. yrkade att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till kammarrätten för handläggning av sakfrågan alternativt att Regeringsrätten avgöra målet i sin helhet. - Regeringsrätten (1994-04-13, Palm, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner ej skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrätten finner emellertid att Ingemar S:s talan även får anses innefatta en ansökan om återställande av försutten tid. Av handlingarna i målet framgår att Ingemar S. fått en felaktig besvärshänvisning. Genom att han följt denna får han anses ha haft giltig ursäkt för att överklagandet inte kom in till kammarrätten inom den

stadgade tiden. Den försuttna tiden skall därför återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. - Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga Barn- och utbildningsnämndens beslut och förordnar att Kammarrätten i Sundsvall skall ta upp Ingemar S:s överklagande som om det kommit in i rätt tid. (fd I 1994-03-16, Belfrage)

*REGI

*INST