RÅ 1994 not 236

Not 236. Besvär av Hela Haninges Föräldraförening och Föräldrar vid Segel- och Fjäderkobbens daghem ang.

laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Socialnämnden i

Haninge kommun fattade den 27 maj 1993, § 138, beslut

rörande överförande av 5-6 årsverksamheten till skolan.

Enligt kommunens bevis anslogs det justerade protokollet

från nämndens sammanträde på kommunens anslagstavla den

11 juni 1993. Klagandena överklagade socialnämndens beslut

till Kammarrätten i Stockholm dit deras besvärsskrivelser

kom in den 5 juli 1993. Kammarrätten anförde i beslut den

30 juli 1993 att överklagandena kommit in efter utgången av

besvärstiden på tre veckor och prövade inte överklagandena.

- I överklagande hos Regeringsrätten yrkade Hela Haninges

Föräldraförening och Föräldrar vid Segel- och Fjäderkobbens

daghem att deras talan skulle tas upp till prövning. Till

stöd för sin talan åberopade de ett intyg från sekreteraren

i socialnämnden enligt vilket protokollet från nämndens

sammanträde anslagits först den 15 juni 1993. - Regeringsrätten (1994-04-13, Palm, Bouvin, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Klagandena får numera anses ha visat att de i rätt tid fört talan mot socialnämndens beslut. Kammarrätten bör därför ta upp besvären till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och förordnar att kammarrätten har att behandla de till kammarrätten den 5 juli 1993 inkomna besvärsskrivelserna som i rätt tid anförda överklaganden över socialnämndens beslut den 27 maj 1993, § 138. (fd I 1994-03-16, Belfrage)

*REGI

*INST