RÅ 1994 not 24

Försändelse med domen utkvitterad under permission (avslag) / Avslag (försändelse med domen utkvitterad under permission)

Not 24. Ansökan av Jörn E. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. körkort. - Länsrätten i Malmöhus län återkallade genom dom den 8 oktober 1993 Jörn E:s körkort. Jörn E. delgavs domen den 11 oktober 1993. I skrivelse som inkom till länsrätten den 2 november 1993 överklagade Jörn E. domen. Genom beslut den 5 november 1993 avvisade länsrätten besvären såsom för sent inkomna. - I ansökningen anhöll Jörn E. om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom och anförde därvid bl.a. följande. Domen från länsrätten hade skickats i

rekommenderad försändelse till hans hemadress när han tillfälligt var på permission från kriminalvårdsanstalten i Halmstad. Han hade precis haft tid att i samband med återfärden till anstalten hämta domen på posten. Han hade därför endast kunnat läsa igenom den som hastigast. Han förflyttades omedelbart till en annan anstalt vid

återkomsten till Halmstad. Detta hade inneburit att han fått mycket annat att tänka på och domen kom bort i

flyttningen. Han hade därför inte hunnit läsa domen

ordentligt. När domen senare kommit till rätta och han förstått hur spärrtiden skulle räknas hade han önskat

överklaga domen. - Regeringsrätten (1994-01-25, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Jörn E. anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd I 1994-01-18, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST