RÅ 1994 not 240

Överklagande av Musiliu K. ang. utbyte av utländskt körkort. - Musiliu K. ansökte om utbyte av sitt nigerianska körkort till ett svenskt körkort

Not 240. Överklagande av Musiliu K. ang. utbyte av utländskt körkort. - Musiliu K. ansökte om utbyte av sitt nigerianska körkort till ett svenskt körkort. - Länsstyrelsen i Stockholms län (1992-08-17): Länsstyrelsen har den 9 juli 1991 begärt att Ni skulle komplettera Er ansökan med Ert utländska körkort i original eller utredning som styrker Ert körkortsinnehav. - Ni har inkommit med en förlustanmälan av Ert körkort från polisen samt med ett intyg för att styrka körkortsinnehavet. - Enligt ansökningshandlingen är körkortet utfärdat 1988-11-10, enligt intyg som inkom till länsstyrelsen 1991-06-26 är körkortet utfärdat 1991-06-10 och enligt intyg som inkom till länsstyrelsen 1992-01-17 är körkortet utfärdat 1991-12-11. Då utfärdandedatum ej överensstämde förelades Ni att inkomma med utdrag ur körkortsregistret i Nigeria. Istället för utdrag inkom Ni med ett körkort som utfärdats 91-12-30. Länsstyrelsen underrättade Er om de olika uppgifterna angående utfärdandedatum för Ert körkort. Ni har därefter inkommit med ett intyg. - Då intygen och körkortet har olika uppgifter om utfärdandedatum för Ert körkort har länsstyrelsen via ambassaden i Lagos begärt uppgift om utfärdandedatum för Ert körkort. Någon uppgift om detta har ambassaden ej kunnat lämna. - Länsstyrelsen anser det ej styrkt att Ni innehaft ett gällande körkort vid tidpunkten för Er ansökan om utbyte av Ert utländska körkort. - Ansökan avslås. - Ert utländska körkort återlämnas. - Musiliu K. vidhöll sin ansökan. - Kammarrätten i Stockholm (1992-11-09, Sundelin, Belfrage, Gäverth) delade länsstyrelsens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - Musiliu K. fullföljde sin talan. Han ingav i Regeringsrätten den 18 januari 1994 ett nytt körkort utfärdat av Bendel State of Nigeria. - Regeringsrätten (1994-04-15, Wahlgren, Voss, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt det i målet den 18 januari 1994 ingivna körkortet hade Musiliu K. vid tiden för ansökningen om utbyte av det utländska körkortet ett nigerianskt körkort som ursprungligen gällde från den 18 november 1988 till den 17 november 1989. Giltighetstiden har därefter förlängts att gälla från den 22 november 1989 till den 21 november 1992 och från den 25 november 1992 till den 24 november 1995. - Med hänsyn till den utredning som Musiliu K. numera förebragt i målet samt omständigheterna i övrigt finns anledning till förnyad prövning av frågan om han hade ett i Nigeria giltigt körkort när ansökningen om utbyte gjordes. Hans ansökan om utbyte av körkort bör därför prövas på nytt av länsstyrelsen. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 17 augusti 1992

samt visar målet åter till länsstyrelsen för ny behandling.

(fd II 1994-03-28, Clementz)

*REGI

*INST