RÅ 1994 not 242

Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (avslag)

Not 242. Ansökan av Åke S. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Åke S. överklagade ett av Byggnadsnämnden i Färgelanda den

18 april 1991 meddelat beslut. - Länsstyrelsen i Älvsborgs län (1992-12-21): Ni har överklagat byggnadsnämndens beslut med yrkande att detta upphävs. Ni har därvid anfört bl.a. följande. Ni har begärt att på Er mark få uppföra en liten stuga för övernattning i samband med verksamhet i intilliggande byggnad. Att kräva plan på området strider enligt Er uppfattning mot sunt förnuft då det bara skulle medföra en kostnad på över 30 000 kr helt i onödan. Ni har vid telefonsamtal hänvisats till att sätta upp en friggebod men Ni vill gärna ha bygglov så att byggnaden kan bli lite större. - Fastigheten Stigen 2:41 omfattas inte av

detaljplan. - Enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen (PBL) skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden bl.a.

uppfyller kraven i 2 kap. PBL och inte skall föregås av

detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap.

samma lag. - I 5 kap. 1 § PBL anges att prövning av markens

lämplighet för bebyggelse och reglering av

bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan

bl.a. för ny enstaka byggnad vars användning får betydande

inverkan på omgivningen eller som skall förläggas inom ett

område där det råder stor efterfrågan på mark för

bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i

samband med ansökan om bygglov eller förhandsbesked. -

Fastigheten Stigen 2:41 är belägen i Stigens tätort och

gränsar till detaljplanelagt område. Efterfrågan på mark

för bebyggelse får anses råda inom området. Enligt den

översiktsplan för Färgelanda kommun som antogs den

13 september 1990 skall all tillkommande bebyggelse inom

området prövas genom detaljplan. Länsstyrelsen finner mot

bakgrund av det anförda att lämpligheten av byggnadsföretaget bör prövas genom detaljplan. - Överklagandet skall därför lämnas utan bifall. - Åke S. överklagade beslutet. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1993-02-18) avslog överklagandet. - Åke S. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut att avslå hans överklagande av länsstyrelsens och byggnadsnämndens beslut om negativt förhandsbesked om bl.a. nybyggnad av enbostadshus utan föregående detaljplaneläggning. Han anförde i huvudsak att det på marken funnits två tomter sedan 1975 utan efterfrågan och att kommunen utövade myndighetsutövning för att få hans

mark planlagd så att kommunen slapp skaffa tomter om det

mot all förmodan skulle behövas i de avfolkningsbygder som

det var fråga om. - Regeringsrätten (1994-04-15, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § första stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider

mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller

som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet.

Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även

sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt

frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet,

opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen

omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat

utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är

utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet

vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om

beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69

s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten finner inte att

sökanden visat att regeringen vid beslutsfattandet skulle

ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det

handlingsutrymme som myndigheterna har i den aktuella typen

av ärende. - Regeringsrätten finner således inte att

regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt

som sökanden angivit. Inte heller framgår det klart av

omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt

strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1994-03-09, G. Mattsson)

*REGI

*INST