RÅ 1994 not 243

Ansökan av Birgitta P. om rättsprövning av ett beslut av riksdagens ombudsmän

Not 243. Ansökan av Birgitta P. om rättsprövning av ett beslut av riksdagens ombudsmän. - I en till Regeringsrätten inkommen framställning ansökte Birgitta P. om rättsprövning av ett av justitieombudsmannen Stina Wahlströms den 9 juli 1993 meddelat beslut med anledning av en anmälan från Birgitta P. ang. handläggningen av ärenden hos Riksdagens ombudsmän (JO). Hon begärde vidare att Regeringsrätten skulle pröva vissa andra ärenden hos JO och att hon fick bistånd med att få del av vissa handlingar. - Regeringsrätten (1994-04-15, Björne, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. JO:s beslut i tillsynsärenden kan inte prövas enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Beslutet den 9 juli 1993 liksom de ärenden hos JO som Birgitta P. i övrigt åberopar i sin ansökan gäller JO:s tillsynsverksamhet. Rättsprövning kan därför inte komma ifråga. - Frågan om rätt att ta del av handlingar kan inte prövas av Regeringsrätten i förevarande ordning. - Vad Birgitta P. i övrigt anfört och yrkat är inte av beskaffenhet att föranleda någon åtgärd av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Birgitta P:s framställning. (fd III 1994-03-09, G. Mattsson)

*REGI

*INST