RÅ 1994 not 244

Skönstaxering, delgivning endast med ombudet (avslag)

Not 244. Ansökan av Soheir A.-H. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Stockholms län meddelade den 10 september 1992 dom i mål om Soheir A.-H:s inkomsttaxering 1990. I beslut den 4 januari 1994 avvisade länsrätten Soheir A.-H:s överklagande av domen eftersom det inkommit för sent. - Soheir A.-H. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom den 10 september 1992. Hon anförde i huvudsak följande. När domen delgivits hennes dåvarande ombud, Bill L., hade denne, enligt vad han själv uppgivit, skickat kopia av domen till den adress som hon uppgivit till honom. Domen

hade emellertid aldrig nått henne eftersom hon hade flyttat

från den tillfälliga adressen och eftersändningen inte

fungerade. Soheir A.-H. och hennes syster hade varit

delägare i rörelsen, Frisörligan HB. Deras ekonomiska

förhållanden hade varit exakt desamma. Länsrätten hade

undanröjt systerns skönstaxering genom dom den 19 september

1991. När SoheirA.-H. fått besked om detta förutsatte hon

att även hennes skönstaxering hade undanröjts. På grund av

sitt ungdomliga oförstånd hade hon inte insatt att hon

borde ha tagit kontakt med sitt dåvarande ombud för att

vara säker på att hennes dom blivit densamma som systerns.

- Regeringsrätten (1994-04-18, Brink, Berglöf, Lindstam): Vad Soheir A.-H. anfört utgör inte skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-12, Laestander)

*REGI

*INST