RÅ 1994 not 253

Tidpunkt för delgivning när försändelse kvitterats ut av annan än klaganden

Not 253. Överklagande av Silvia di F. ang. studiemedel. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-08-23) avslog Silvia di F:s överklagande ang. återbetalning av studiemedel. - Silvia di F. överklagade domen. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-10-06, Zackari, Mobacke, Reimers): Författningsenligt och enligt meddelad hänvisning om hur man överklagar skulle överklagandet ha kommit in till kammarrätten inom tre

veckor från den dag klaganden fått del av domen. Annat

framgår ej av handlingarna än att Silvia di F. fått del av

kammarrättens dom senast dagen före den dag mottagningsbevis återkom till kammarrätten eller den 13 september 1993. Då överklagandet emellertid kom in till kammarrätten först den 5 oktober 1993 har det således kommit in efter överklagandetidens utgång. Klagandens talan skall därför avvisas. - Kammarrätten avvisar Silvia di F:s talan. - Hos Regeringsrätten yrkade Silvia di F. att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och att hon skulle beviljas anstånd med att betala den preliminära avgiften. Hon anförde att hon fått del av kammarrättens dom den 20 september 1993. - Regeringsrätten (1994-04-21, Voss, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av det i kammarrättens beslut åberopade mottagningsbeviset framgår inte att Silvia di F. själv kvitterat ut försändelsen. Inte heller framgår av handlingarna i målet att mottagningsbeviset undertecknats av någon som haft Silvia di F:s fullmakt att ta emot försändelsen. På grund härav och då anledning saknas att inte sätta tilltro till Silvia di F:s uppgift att hon fått del av kammarrättens dom först den 20 september 1993, finner Regeringsrätten att hennes överklagande av kammarrättens dom den 23 augusti 1993 kommit in till kammarrätten i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför undanröjas. - Vad angår Silvia di F:s överklagande av kammarrättens dom finner Regeringsrätten emellertid inte skäl att meddela

prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd med anledning av Silvia di F:s överklagande av kammarrättens

dom den 23 augusti 1993. Kammarrättens dom står därför

fast. (fd II 1994-03-24, Grip)

*REGI

*INST